Tartu eesmärgid ja tegevussuunad kirjanduslinnana

Kirjanduslinnade võrgustiku üks algatajaid ning eestvedajaid, Ali Bowden Edinburghist on öelnud, et võrgustiku üks olulisi eesmärke linnade kirjandusliku pärandi ja ajaloo väärtustamise ning kirjanduselu tutvustamise kõrval on vältida heade ideede kaotsiminekut. Samalaadesest mõttest on juhindunud ka Tartu kultuuriorganisatsioonide, haridusasutuste ja linnavalitsuse esindjatest koosnev komisjon, mille Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond möödunud aastal kokku kutsus ning mis on nüüdseks sõnastanud Tartu kui kirjanduslinna olulisemad tegevussuunad – eesmärgid, ja tulevikuplaanid, mis aitavad suurel määral kaasa Tartu kandidatuurile, ent mis ka kandideerimise edust sõltumata saavad olla tulevikusihiks, et saaksime kõnelda kirjanduslinn Tartust, olgu siis UNESCO täiendiga või ilma. Need peamised eesmärgid ja tegevused on sõnastatud viie punktina ning nõnda, et need hõlmaks võimalikult avaralt erinevaid vajadusi, lootusi ning plaane, aga tooks esile ka juba tehtavat:


1) Lugemisharjumuse süvendamine, sealhulgas lugemise populariseerimine kõikmõeldavatel viisidel. avalikus linnaruumis lugemise populariseerimine
Tegevussuunad:
Lastevanemate koolitamine lasteaedades ning lasteaiaõpetajate koolitamine, et inspireerida lapsevanemaid tegelema laste vaimse arenguga raamatute ja lugemise kaudu ning tagada lasteaedade teadlikum raamatute komplekteerimine ja parem info jagamine väärt lastekirjanduse kohta
Laste lugemishuvi äratamine, lastele keskkonna loomine ja eeskuju andmine
Koolide süsteemne koostöö linnaraamatukoguga
Regulaarsed kirjandusüritused avalikus ruumis
Soovituslik kirjandus ja kultuuriajakirjad on õpilastele kättesaadavad
Uute raamatute parem kättesaadavus ning teavitustöö uuema kirjanduse kohta
Ilukirjanduse lugemise vajalikkuse teadvustamine
Lugemiskeskkonna parandamine, uute võimaluste loomine
Tartuga seotud kirjanike ja nende tekstide avalikus ruumis tutvustamine


2) Kirjanduselus toimiva koostöö süvendamine ning rahvusvahelise mõõtme suurendamine
Tegevussuunad:
Kirjanike loomevõimaluste parandamine
Rahvusvaheliste vahetusprogrammide arendamine
Prima Vista mastaabi laiendamine
Tartu Kirjanduse Maja kujundamine kirjanduslinna esinduskeskuseks
Kirjandussündmuste korraldajate mobiilsusfondi loomine
Tartu kui kirjanduslinna identiteedi loomine kujunduse ning infokanalite kaudu (sh logo, koduleht)


3) Kaasaaitamine loovkirjutamise, kirjandusõppe ja tõlketegevuse arengule
Tegevussuunad:
Kirjandusõpetajate esma- ja täiendõpe; kooli kirjandusprogrammi kujundamine, õppematerjalide koostamine
Loovkirjutamise kursuse jätkamine, sealhulgas õppevõimaluste avardamine rahvusvahelise koostöö abil
Interdistsiplinaarne seminar „Fenomenoloogiline Tartu“ ning kursus „Tekste uusimast maailmakirjandusest“ Tartu Ülikoolis
Praktikavõimaluste pakkumine kirjandusega seotud erialade üliõpilastele: kultuurikorralduse praktika, kultuuridevahelise suhtluse praktika, toimetajapraktika, tõlkepraktika, giidinduse praktika, ilukirjanduse tõlkimise õppele väljundite otsimine, muuseumipraktika, kriitikapraktika.
Tudengite suunamine uurimisteemade juurde, mis on seotud Tartu kui kirjanduslinnaga
Tartuga seotud luuleantoloogia väljaandmine
Tõlkekonkursside korraldamine


4) Sõna- ja loomevabaduse kaitsmine
Tegevussuunad:
Prima Vista vene kirjanduse suuna arendamine
Tartu linnamuuseumi tegevus teisitimõtlejate pärandi eksponeerimisel
Eesti Kirjandusmuuseumi tegevus vene ja soome-ugri teemade uurimisel
Linna võimalik liitumine ICORNiga
Teisitimõtlejate ideede ja tegevuse nähtavale toomine


5) Kirjanduskultuuri mitmekesisuse toetamine
Tegevussuunad:
Soome-ugri, vene, lõuna-eesti ja teiste Tartus tänapäeval või ajaloos esindatud kirjanduste toetamine ja linnaruumi toomine
Üldkultuuriliste teadmiste levitamine